Algemene Voorwaarden

Focus op mensen en koren, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Bert van der Leij gevestigd in de van Asch van Wijcklaan 77 te Ermelo (hierna ook te noemen opdrachtnemer);

Artikel 1. Werkzaamheden

1. Opdrachtnemer verricht de navolgende werkzaamheden voor opdrachtgever:
• Vastleggen op video van de trouwdag/concert e.d.
• het verzorgen van een montage van de gemaakte beelden
• het aanleveren van deze beelden op de afgesproken wijze.
2. Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar eigen inzicht van de opdrachtnemer, met inachtneming van de wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet betalen opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is.

Artikel 2. Zorg opdrachtnemer

De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, zonder dat daarmee sprake is van een arbeidsverhouding.

Artikel 3. Vergoeding opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal opdrachtgever een factuur sturen voor het gedane werk. De hoogte hiervan is reeds van te voren overeen gekomen en is vastgelegd in de bevestiging van de opdracht.

Artikel 4. Kosten opdrachtnemer

De onkosten van opdrachtnemer zijn bij de overeenkomst inbegrepen.

Artikel 5. Betaaltermijn opdrachtgever

Opdrachtgever zal overgaan tot het betalen van de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum. Wordt er aan deze termijn niet voldaan heeft de opdrachtnemer het recht om eventuele rente- en incassokosten aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6. Zelfstandigheid opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer verklaart hierbij dat hij als zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden zal uitoefenen en geen aanspraak zal maken op het doorbetalen van loon bij ziekte.
2. Opdrachtnemer zal zorgen voor het correct afdragen van te betalen belastingen en BTW.
3. Opdrachtnemer is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.

Artikel 7. Ongeval/ziekte opdrachtnemer, calamiteiten

1. Opdrachtnemer draagt zorg voor vervanging bij ziekte en of ongeval van de opdrachtnemer. Hij zal zorgen voor een andere professionele vervangende cameraman/vrouw mocht hij door voornoemde oorzaken niet in staat kunnen zijn de onder art. 1 genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Alle eventuele ter zake doende extra kosten zijn in dit geval voor rekening van de opdrachtnemer.
2. Indien een opdracht niet of onvoldoende uitgevoerd kan worden omwille van technische redenen of overmacht, zoals slechte geluidsvoorziening of geluidsoverlast ter plekke, beschadiging of uitval van apparatuur, ongunstige weersomstandigheden, files, omleidingen of noodgevallen, kan de opdrachtgever hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Artikel 8. Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, zoals bedrijfsgegevens, financiële en technische gegevens, waarover hij in het kader van deze overeenkomst de beschikking heeft gekregen, geheim te houden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer: 08186476.

“Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina’s die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser. U moet ervan bewust zijn dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden”.